Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuality

Ing. Sachl Miroslav ml Předseda KR mirek.sachl@seznam.cz 220 189 609
Mgr. Pavlík Vladimír Místopředseda KR pavlik.sport@centrum.cz 775 311 957
Dutka Jan Člen KR nohejbal.dudak@seznam.cz 603 918 458
Škoda Ivan Člen KR ivan.skoda@seznam.cz 606 625 867
Bartovský Vojtěch Člen KR vojtech.bartovsky@seznam.cz 605 866 199

***

Stanovy ČNS

Soutěžní řád ČNS

Pravidla nohejbalu

Disciplinární řád

Směrnice udělování licencí a vzdělávání rozhodčích

Organizační dokumenty vzdělávacích akcí rozhodčích

***

Statut   rozhodčího
                              ČNS
Preambule :
Tento statut upravuje postavení rozhodčího v nohejbalových soutěžích, řízených VV ČNS, stanovuje práva a povinnosti rozhodčího, který se svým podpisem statutu zavazuje dodržovat ustanovení v něm uvedené. Tímto statutem také rozhodčí slibuje, že při své činnosti bude vždy vystupovat nezávisle, dle svého svědomí a jakékoliv pokusy ovlivnit jeho nezávislost nahlásí řídícímu orgánu soutěže. Rozhodčí je oprávněn za svoji práci dostávat odměnu ve výši, kterou stanoví Hospodářská směrnice ČNS. Tato odměna je vyplácena vedoucím domácího družstva či pořadatelem, dle předpisu soutěže, vždy do časově stanoveného limitu po utkání či turnaji. Český nohejbalový svaz zaručuje, že zajistí vyplacení odměny rozhodčímu. Daňová povinnost je na rozhodčím a každý rozhodčí tuto povinnost plní individuálně.
Povinnosti rozhodčího :
Rozhodčí má za povinnost absolvovat celé školení dle metodiky, za školení rozhodčí zaplatí účastnický poplatek, který je předepsaný metodikou udělování licencí. Výše poplatků je vždy spolu s ostatními údaji uveřejněna v pozvánce na školení. Rozhodčí dále poskytne veškeré požadované údaje, zejména funkční e-mailové spojení. Po absolvování školení je rozhodčí povinen znát a respektovat pravidla a ostatní řády, které jsou k plnění jeho povinností potřebné. Za ostatní řády jsou považovány zejména Soutěžní řád, Rozpisy soutěží, Rozlosování soutěží.
Rozhodčí je povinen absolvovat i další doškolení , končí-li mu platnost licenčního průkazu.Za toto doškolení-prodloužení licence zaplatí rozhodčí poplatek. Výše poplatku je určena metodikou - částka je uvedena v pozvánce. Rozhodčí, který požádá o rozšíření licence, je mu toto umožněno po absolvování doškolení v rozsahu daném metodikou. Rovněž za toto rozšíření licence rozhodčí zaplatí poplatek, i tento je uveden v pozvánce.
Rozhodčí, kteří budou rozhodovat utkání (soutěže) řízené VV ČNS, jsou povinni zúčastnit se semináře, který vypisuje Komise rozhodčích vždy před soutěžní sezonou. Termín a místo konání semináře je Komise rozhodčích povinna oznámit vždy nejméně 1 měsíc předem prostřednictvím sekretáře ČNS, který pozvánku na seminář umístí na www stránky ČNS. I tento seminář je zpoplatněn, výše poplatku je uvedena na pozvánce.
Rozhodčí je povinen nabídnout během soutěžní sezony minimálně 10 hracích dní - dle Rozlosování soutěží, k přijetí nominace. Maximum nabídnutých termínů není stanoveno.Nemůže-li rozhodčí z jakýchkoliv důvodů nabídnout ani minimum hracích dní k přijetí nominace, oznámí tuto skutečnost předsedovi Komise rozhodčích. Po obdržení nominace, je rozhodčí povinen potvrdit přijetí nominace ve lhůtě stanovené Komisí rozhodčích. V případě, že se rozhodčí nebude moci dostavit k řízení utkání, ke kterému byl nominován, bude postupovat podle Soutěžního řádu čl.2.2.1 a).
Rozhodčí je povinen pravidelně kontrolovat elektronickou poštu na adrese, kterou poskytl Komisi rozhodčích. Pro informace na následující víkend je povinen zkontrolovat tuto adresu vždy k pátku 20.00hod. O jakýchkoliv důležitých informacích po tomto čase informuje Komise rozhodčích rozhodčího telefonicky.
Rozhodčí je povinen plnit technické povinnosti stanovené řídícím orgánem, pravidly a Soutěžním řádem. Jedná se zejména o dostavení se k utkání v dané časové lhůtě předem, rozhodování utkání v předepsaném oblečení, řádné vyplnění zápisu o utkání, uvedení všech důležitých skutečností do zápisu, včasné zaslání zápisu o utkání buď elektronickou nebo doporučenou poštou.
V případě neplnění jednotlivých povinností je rozhodčí připraven respektovat sankce, které jsou v případě prohřešků udíleny. Sankce jsou udíleny na základě sazebníku pokut a na základě Disciplinárního řádu. Se sazebníkem pokut budou rozhodčí seznámeni v rámci seminářů, školení či doškolení.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář